สสวท. รับสมัครนักเรียนม. 6/เทียบเท่า เพื่อรับรางวัลและทุน พสวท. ต่อป.ตรี ปีการศึกษา 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

สิทธิ์ที่จะได้รับ:

ผู้ที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

ผลคะแนนลำดับที่       1 – 40           เหรียญทอง

ผลคะแนนลำดับที่       41 – 70         เหรียญเงิน

ผลคะแนนลำดับที่       71 – 100        เหรียญทองแดง

ผลคะแนนลำดับที่       101 – 200      เกียรติบัตร

ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน สามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. กำหนด เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน สามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. กำหนด เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งที่ระบุไว้ข้างต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-มีสัญชาติไทย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dpst.ipst.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ