สสวท. สอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คว้าโอกาสรับทุน พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562

2. มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกข้อมูลสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

16 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sml62.ipst.ac.th/IPST

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ