ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย กรอบงบประมาณของโครงการมากกว่า 20 ล้านบาท โดยรวมงบวิจัยและงบบริหาร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาของการดำเนินการวิจัย 1 – 3 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สมบัติผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director)

1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานที่มั่นคง

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์วิจัย และเชี่ยวชาญในเรื่องที่เสนอ

4. มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัย หรืออื่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานวิจัยได้ตลอดระยะเวลาในการทำสัญญาและบริหารจัดการการวิจัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำสัญญาครั้งต่อครั้ง

6. ต้องไม่เป็นผู้ทำวิจัยในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย ในช่วงเวลาดังกล่าว

7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

01_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf

02_เอกสารแนบท้าย ประกาศรับทุน วช. รอบที่ 3.pdf

03_ แบบเสนอกิจกรรม.pdf

04_ แบบเสนอกิจกรรม.doc

05_คู่มือการจัดทำข้อเสนอ Director .pdf

06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่อง “ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS)

โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nrms.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ