ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

หัวหน้าโครงกำร: เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “แม่ไก่”

ผู้ร่วมวิจัย: เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “ลูกไก่” ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน

ที่ปรึกษาโครงการ: มีอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “แม่ไก่” หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน รับผิดชอบได้ไม่เกิน 2 โครงการ)

**กรณีที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “แม่ไก่” ต้องไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ยื่นเสนอขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2563**

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf

002_เอกสานแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf

003_คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ (แม่ไก่-ลูกไก่).docx

004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx

005_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx

006_รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการแม่ไก่.pdf

ระบบพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม.jpg

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ผ่านการอบรมโครงการแม่ไก่ – ลูกไก่ ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านอบรม ทาง www.nrms.go.th

– ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS www.nrms.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nrms.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ