ISAE-SUPAERO มอบทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

ISAE-SUPAERO มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ซึ่ง ISAE-SUPAERO ถือเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ และเป็นสถาบันแห่งแรกของโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรป

สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 6 ทุน

-โดยปีแรกของการศึกษาจะได้รับทุน 17.5K ยูโร (ประมาณ 679,000 บาท) และในปีที่สองก็จะได้รับจำนวนทุนการศึกษาเท่ากัน ยกเว้นในกรณีที่เรียนซ้ำในปีแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาใดก็ได้ของ Master of Science ในด้านการบินและอวกาศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ให้ส่งผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-โดยหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดมอบทุนมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ และในช่วงปี 4 นักศึกษาจะต้องเข้าทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศ หรือห้องปฏิบัติการ รวมถึงทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และหลังจากทำวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น นักศึกษาที่เรียนจนครบ 120 หน่วยกิตจึงจะได้รับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ

-ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจในการสมัครเข้าเรียนต่อในปริญญาเอก หลังจากจบการศึกษาปริญญาโทแล้ว.

 

วิธีการสมัคร:

-นอกเหนือจากเอกสารที่จำเป็นสำหรับปริญญาโทแล้ว ผู้สมัครจะต้องยื่นจดหมายรับรอง 2 ฉบับเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนต่อปริญญาเอก ภายในหลักสูตร TSAE พร้อมทั้งจดหมายแนะนำตัว

 

ปิดรับสมัคร:

16 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.isae-supaero.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ