กอ.รมน. เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกรับราชการ หมดเขตวันที่ 17 เม.ย 62

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตราสิบเอก)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– พนักงานราชการ (ชายหรือหญิง) สังกัดสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 5 อัตรา

– ทหารกองเกินหนุนบุคคลพลเรือน (ชาย) จำนวน 3 อัตรา

– บุคคลพลเรือน (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ผู้สมัครจะต้องแสดงความจำนงโดยทำการสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (นำเอกสารฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด) ดังต่อไปนี้

– รูปถ่ายหน้าตรง

-สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนผลการศึกษา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร

-สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด

-ใบสำคัญทางทหาร

-หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีรับสมัคร:

แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือก

 

ปิดรับสมัคร:

17 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เว็บไซต์: www.isoc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ