มจธ. ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ “โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต” ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2562)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การจัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทุนสนับสนุนหลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย โดยมีการจัดสรรและการดําเนินงานดังนี้

1. ทุนสนับสนุนหลักสูตร เป็นทุนการศึกษาตามการพิจารณาของภาควิชา เพื่อช่วยเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในภาควิชา และพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยได้ในอนาคต

2. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เป็นการจัดสรรภายใต้คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย

2. เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น กล่าวคือ

(1) ได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ

(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนการเปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ

(3) เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เลือกศึกษาเป็นที่ประจักษ์

3. เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้าน วิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. เป็นผู้ที่สามารถศึกษาแบบเต็มเวลาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าศึกษา

5. ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ได้รับทุนอื่นซ้อนกับทุนนี้ กรณีซ้อนกับทุนอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า

6. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. ใบลาศึกษาหรือเอกสารราชการแจ้งความสามารถเรียนเต็มเวลา

4. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ตลอดปี)

– สมัครด้วยตนเอง

– ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการชุดใดๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา

– ได้รับการเสนอชื่อร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชน

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครเข้าศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.kmutt.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ