Istanbul Aydin University ที่ประเทศตุรกี มอบทุนทุกระดับชั้น แก่นักศึกษาต่างชาติ

Istanbul Aydin University (IAU) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุน International Scholarships เพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Istanbul Aydın University ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่ระบุจำนวนทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-Achievement Scholarships ทุนสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของ IAU ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)

-นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ต่ำกว่า 2.50 ไม่สามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้

-ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี อีกทั้งใบสมัครต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-กรอกแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา อัพโหลดพร้อมรูปภาพ

-อัพโหลดจดหมายรับรองจากนักวิชาการ (อย่างน้อย 1 ฉบับ)

-อัพโหลดประกาศนียบัตร หรือใบรับรอง เพื่อยืนยันถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม

-อัพโหลดใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

-และเขียน Cover Letter

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องส่ง และอัพโหลดเอกสารที่จำเป็นไปยังระบบการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

ยังคงเปิดรับสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aydin.edu.tr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ