ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมหนุ่มสาวชาวแบงค์ ปี 2019

โอกาสดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานในสายงานการเงิน หรือการทำงานร่วมกับธนาคารระดับประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน การธนาคารชั้นนำของไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในหลายตำแหน่ง หลายสาขา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. Full-Stack Developers

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

2. Business Analyst สายงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้

– มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

– มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

3. QC / Tester สายงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case/Test Script และทดสอบระบบงาน

– มีความสามารถในการใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool

– มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

– มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

4. Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

5. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานปรับปรุงข้อมูล หรืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– มีความรู้ด้านงานกฏหมาย หรือเกี่ยวกับเอกสารสัญญา เอกสารการดำเนินคดี

– มีทักษะในการประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานใหญ่ 2 (สุขุมวิท)

 

6. Customer Relationship Management : CRM

คุณสมบัติ :

– Bachelor’s or Master’s degree in Business Administration, Marketing, Finance, Accounting, Engineering, Business Analytics, or other related fields

– At least 2 year experiences in Relationship Management, Product Development, Marketing or related fields in banking industry

– Have understanding in banking model/products would be advantage

– Willing to learn and adapt

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9

 

7. ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี

คุณสมบัติ :

– ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ผู้อำนวยการฝ่าย (SVP,FVP)

– ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย (VP) เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง

– มีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

– มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

8. งานบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ ทีม Non Credit Product

คุณสมบัติ :

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

– มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 5 ปี เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound / Telemarketing / Telesales

– มีประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี บริหารจัดการ ควบคุมกำกับดูแลและพัฒนา ทีมขายทางโทรศัพท์ โดยมีคนขาย(Agent) ในความรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 30 คน

– มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

– มีบุคลิกภาพที่ดี, รักการบริการ, มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

– มีใบอนุญาตนายหน้า ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

9. รองผู้อำนวยการฝ่าย Channel Management

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

– มีประสบการณ์ด้าน Channel Strategy เกี่ยวกับกลยุทธ์สาขาหรือ ATM หรืองานเชิงกลยุทธ์อื่นๆ

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) และการคิดเชิงตรรกะ (Logical Skill)

– มีความเป็นผู้นำ และสามารถในการบริหารจัดการทีมให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

– มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีความสามารถในการใช้ Excel และ PowerPoint ในระดับดี สามารถนำเสนองานต่อผู้บริหารได้

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

10. เจ้าหน้าที่อาวุโส-หัวหน้าส่วน Channel Management

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

– มีประสบการณ์ด้าน Channel Strategy เกี่ยวกับกลยุทธ์สาขาหรือ ATM หรืองานเชิงกลยุทธ์อื่นๆ

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) และการคิดเชิงตรรกะ (Logical Skill)

– มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

– มีความสามารถในการใช้ Excel และ PowerPoint ในระดับดี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

– หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม GIS (Geographic Information System) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

11. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L)

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์

– มีประสบการณ์ทํางานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี

– สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้

– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาขาสุรวงศ์ (สีลม)

 

12. ลูกจ้างรายปีทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

คุณสมบัติ :

– เพศ ชาย/ หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี(ผ่านเกณฑ์ทหาร)

– ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา เลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ

– คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

– มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ

– สามารถใช้ Microsoft Office ได้

– หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

13. งาน Strategy and Portfolio Management and MIS

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้าน MIS, Data Analyst หรือ Data Warehouse ในธุรกิจธนาคาร

– มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

– มีความสามารถในการจัดทาข้อมูลโดยใช้ Database Software MS-SQL หรือ SAS

– มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9

 

14. งานพัฒนากระบวนการ ทีม Process Improvement

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์การตลาดหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี

– มีความรู้ในระบบงาน CLOS, CR_L, CRRM และการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME Size L

– มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (ฟังก์ชัน Pivot, VLookup) หรือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

– มีประสบการณ์ในงานด้าน RM

– หากมีความรอบรู้ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9

 

15. งาน Sales Management ทีมบริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคอมพิวเตอร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ํากว่า 2 ปี

– มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่ม SMEs

– มีประสบการณ์ในการวางแผนโครงการ กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการเพื่อประเมินความสําเร็จของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิผล

– มีประสบการณ์ในการจัดทํา RM Incentive

– มีประสบการณ์ในการกระจายเป้าหมายลง RM ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดไว้

– สามารถใช้ Microsoft Presentation เพื่อการนําเสนองานได้เป็นอย่างดี

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9

 

16. งานสินเชื่อธุรกิจ SME

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจราต่อรองและการนำเสนอ

– มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

– ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

– สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.เชียงราย, จ.พิษณุโลก, จ.พิจิตร, จ.กำแพงเพชร, จ.ตาก

 

17. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– หากสื่อสารพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะในการเขียนจดหมาย / ข้อความ เป็นอย่างดี

– มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสาขา

– มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

 

18. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L)

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจราต่อรองและการนำเสนอ

– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร

– มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

 

19. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี

– มีความรู้และความเข้าใจงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

– มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

– สามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer (Excel, Access, PowerPoint) เป็นอย่างดี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท

 

20. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE)

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้

– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร

– สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท

 

21. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการ

คุณสมบัติ :

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี

– มีความรู้ในระบบงาน CLOS, CR_L, CRRM และการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME Size L

– มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (ฟังก์ชัน Pivot, VLookup) หรือ โปรแกรม Microsoft
PowerPoint รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

– มีประสบการณ์ในงานด้าน RM

– หากมีความรอบรู้ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานกับธนาคารกรุงไทยได้ที่ : สมัครงานธนาคารกรุงไทย 2019

 

ที่มา: job4thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ