เตรียมตัวให้พร้อม!! ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดรับสมัคร จำนวน 1,000 อัตรา 14 ก.พ.นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งและจำนวนที่รับ:

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง

2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่ำ 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่ำ 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร

4. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกำศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

หรือคณะกรรมการข้าราชกำรตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

5. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี อย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ)

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.

7. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร

8. ไม่รับสมัครพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และให้รวมถึงนักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ

9. ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิกำรศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วนั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ โดยมีภาพถ่ายของผู้สมัครติดอยู่

2. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้อง มีข้อความระบุว่าสำเร็จการศึกษาและวันที่สำเร็จการศึกษา (ภายในวันปิดรับสมัคร) พร้อมสำเนา

3. หลักฐานการขอรับสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา

4. หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา ในกรณีผู้สมัครมีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 5.2.1 (4) (5) และข้อ 5.2.2 (4) แต่จะต้องนำผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศนั้นมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามเกณฑ์คะแนนตามข้อ 2.5 พร้อมสำเนา

 

วิธีการสมัคร:

1. กรอกข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562

โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น

2. ให้ไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครที่หน่วยรับสมัครตามความประสงค์ของผู้สมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยต้องเตรียมเอกสารตามที่กำหนดไปด้วย

3. สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรับสมัคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันตัวบุคคลทำงชีวภาพในการเข้าสอบแข่งขันขั้นตอนต่าง ๆ

4.  ในกรณีที่ผู้สมัครได้ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศจากสถาบันในประเทศไทย หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการทดสอบแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

โดยให้เข้าเว็บไซต์ www.immigration-thai.com เพื่อดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินสำหรับการสอบข้อเขียน จากนั้นผู้สมัครกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระเงิน (สมัครสอบ) โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นชำระเงินผานเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร:

8 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

immigration.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ