JSPS–UNU มอบทุนเต็มจำนวน ในส่วนของการวิจัยหลังปริญญาเอก ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) โดยในส่วนของโครงการทุนการศึกษา JSPS – UNU Postdoctoral Fellowship Program ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความมุ่นมั่นและศักยภาพสูง เปิดโอกาสให้ทำการวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ

ทำการศึกษาในด้าน Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS, Tokyo) และปฏิบัติงานร่วมกับนักวิจัยเจ้าภาพที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และสถาบันการวิจัย UNU-IAS

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์วิชาชีพหรือการวิจัย UNU-IAS

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนเต็มจำนวน

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ตามกฎข้อบังคับของ JSPS)

-เบี้ยเลี้ยงรายเดือน 2890.07 ยูโร (ประมาณ 102,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐาน 1596.73 ยูโร (ประมาณ 56,000 บาท) ซึ่งเป็นไปตามตามกฎข้อบังคับของ JSPS

-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ และอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ได้รับก่อนหรือหลังวันที่ 2 เมษายน 2013) หรือมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกก่อนที่จะเริ่มต้นรับทุน

-บุคคลสัญชาติญี่ปุ่นและผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปที่อีเมล fellowships@unu.edu

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ias.unu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ