ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2020 สำหรับวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship 2020) เป็นทุนการศึกษาที่จัดทำโดยฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส

– ค่าครองชีพเดือนละ 1200€

– ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าและ OFII

– ค่าประกันสุขภาพระหว่างทำวิจัยในฝรั่งเศส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส

– ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc)

– สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วและนับไม่เกิน 5 ปีหลังจากศึกษาจบ จนถึงวันที่สมัคร

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอกหลัง ปี ค.ศ. 2015 (2015, 2016, 2017, 2018, …) *ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกินเดอืนกุมภาพันธ์ 2020 เท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

1. ติดต่อสถาบัน/ศูนย์วิจัยในประเทศฝรั่งเศส และได้รับการยืนยันตอบรับ

2. กรอกเอกสารการสมัคร

3. นำเสนอโครงการ และส่งเอกสารมาที่สถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย(ตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร)

4. ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบดิจิตอลได้ทางอีเมล jrfprogram@gmail.com  หรือทางไปรษณีย์ในรูปแบบ USB stick หรือ CD-Rom (กรุณารวบรวมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ PDF  เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น)

ที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร

French Embassy – SCAC/CSU
Attn: Ms. Salisa Limsakul 35 Charoenkrung Rd. Soi 36 (Rue de Brest) Bangrak, BANGKOK 10500

 

ปิดรับสมัคร:

25 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ