ม.หอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลายเข้ารับทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เข้ารับทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา พร้อมรับอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสายอาชีพ (ปวช.) ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง

– มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้เกรด 4-5 เทอม สมัครก่อนได้)

– เป็นผู้มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนรัตนมงคล (กรอกใบสมัครบนระบบออนไลน์ –> คลิกเลือกสอบทุนรัตนมงคล –> กรอกข้อมูล –> ปริ๊นท์ใบสมัครสอบ)

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน) จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ให้นำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารในรูปแบบดิจิตอลไฟล์  ไปที่ : https://reginfo.utcc.ac.th/rattanamongkol

 

ปิดรับสมัคร:

16 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.utcc.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ