รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.เกษมบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

มางานมาฝากจ้า! สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน วันนี้ เรามีโอกาสดีๆ ที่จะได้ร่วมงานกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้คุณได้เพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลาย

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และบริหารธุรกิจบัญฑิต /สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ใครสนใจเลื่อนลงไปดูรายละเอียดได้เลย

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 25-45 ปี

– วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก ด้านธุรกิจการบิน การขนส่ง การตลาด การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า อย่างต่ำ 750 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความพร้อมเป็นอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่องานสอนและงานโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

– มีการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษที่ดี

– เคยมีผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

มีประสบการณ์การทำงานในประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)

– การบริการภาคพื้น (Ground Service)

– การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service)

– การขนส่ง (Cargo)

– ครัวการบิน (Catering)

– การตลาดการบิน (Airline Marketing)

– การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing)

 

รายละเอียดงาน:

– ดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และทิศทางของสาขาวิชา

– ผลิตผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และนับคะแนนได้ตามเกณฑ์สกอ.

– รับผิดชอบภาระงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทำงาน

– สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)

– ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)

– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)

– กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง

– เอกสารรับรองการทำงาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)

– ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)

– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

วิธีการสมัคร:

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคาร2 ชั้น7 วิทยาเขตร่มเกล้า
60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-904-2222 ต่อ 2230

มือถือ 085-115-7325

 

ที่มา: jobsdb

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ