องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 36 อัตรา (วุฒิ ม.6 – ปวส.)

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย. 63) โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีจำนวนรวม 36 คน โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับดังนี้

 

 

สังกัดที่เปิดรับ:

1. สังกัดหน่วยงานในกองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1

2. สังกัดหน่วยงานในกองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1

3. สังกัดหน่วยงานในกองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

4. สังกัดหน่วยงานในกองการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

2. สามารถปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีได้

– ถ้าอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกำ อ.คลองหลวง อ.องครักษ์ อ.หนองเสือ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

– สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้

– สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

3. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงแผนกเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุแผนกที่ต้องการสมัครหรือระบุเกินกว่า 1 ตำแหน่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา และเมื่อเลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานผ่านการตรวจคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

4. รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8153

 

ปิดรับสมัคร:

6 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

svr2.gpo.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ