KBTG Young Tech Scholarship 2020 ทุนเรียนป.โท ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ธนาคารกสิกรไทย และ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) ได้จัดตั้งโครงการ Young Tech Scholarship 2020 ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษารวมจำนวน 2 ทุนแก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกของโลกในกลุ่ม Technology และมีความสนใจร่วมงานกับ KBTG

โดยจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทยและ KBTG ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับ KBTG ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษารวมจำนวน 2 ทุนแก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกของโลกในกลุ่ม Technology และมีความสนใจร่วมงานกับ KBTG

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย สถานภาพโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

2. อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และคณะอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Resume

– Copy of Transcript

– รูปถ่ายหน้าตรง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

13 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.careers-page.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ