YES Program โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับม.ปลาย ศึกษาต่อที่สหรัฐฯ

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Abroad Program หรือ YES Program คือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าได้ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

ทางโปรแกรมได้รับการสนับสนุนโดย U.S. Department of State, Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง “ทูตเยาวชน” พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำรวมถึงเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมปลาย ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 15-17 ปี

– ลงทะเบียนเรียนในเกรด 9, 10 หรือ 11 (เทียบเท่าม.3, ม.4 หรือ ม.5) ในเวลาที่สมัคร

– มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมอย่างน้อย B โดยไม่มีเกรดที่ไม่ผ่าน

– มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการขอวีซ่า J-1

– เป็นพลเมืองของประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

yesprograms

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ