สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยม รวม 9 ทุน

โดยผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน ในกรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 3 หน่วย รวม 9 ทุน

หน่วยที่ 0120101 จำนวน 5 ทุน

หน่วยที่ 0120102 จำนวน 2 ทุน

หน่วยที่ 0120103 จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจะต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ได้รับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ