มจพ. ประกาศรับสมัคร ‘นักวิเทศสัมพันธ์’ เงินเดือน 21,390 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่ง “นักวิเทศสัมพันธ์”

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

-บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

-อัตราเงินเดือน 21,390 บาท และสวัสดิการตามระเบียบ

-ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ กพ.

5. ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฏหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน หรือตามกฏหมายอื่น

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย หรือออกด้วยเหตุผลอย่างอื่น ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฏหมายอื่น ในกรณีที่มีเหตุผบ และมีความจำเป็น ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1,2,8,9 และ 10

11. ผู้สมัครเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ณ วันที่สมัครสอบแข่งขัน

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1. จบปริญญาตรีทางด้านภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือหลักสูตรนานาชาติ

2. มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือมีคะแนน TOEFL paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน/computer-based ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน/Internet-based ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครงาน มจพ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ