ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับป.เอกด้าน Bioinformatics and Systems Biology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาในโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เพื่อเริ่มการศึกษาในเดือนมกราคม 2564

โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนในด้าน Bioinformatics and Systems Biology ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพรายเดือน 18,000 บาท

– ค่าทำวิจัย 150,000 บาท

– ค่าทำวิจัยในต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขา Bioinformatics and Systems Biology ภายใต้หัวข้อวิจัยดังนี้

– Genome-scale model of plant for precision agriculture

– Transcriptional regulation between plant and pathogen for early warning system

– Plant biological networks towards biomarkers identification

– Water efficiency and yield stability through model-based irrigation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง

– จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

– หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 พร้อมผลงานตีพิมพ์การวิจัยในวารสารทั้งในหรือต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หนังสือรับรองการเข้าศึกษา

– หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา

– Statement of purpose

– สำเนาใบรายงานผลการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท

– โครงร่างวิทยานิพนธ์แบบย่อ

– รายงานการวิจัยฉบับย่อ (ถ้ามี)

– ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี)

– เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

โทร: 02-470-8368, 02-470-8426

เว็บไซต์: admission.kmutt

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ