ธนาคารกรุงไทย มอบทุนระดับปริญญาโทต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาดังต่อไปนี้

ด้าน Banking and Finance

Accounting

Banking and Financial Law

Business Law

Finance

Financial Engineering

Human Resources

MBA

Mathematics in Finance

ด้าน Digital Banking

Artificial Intelligence

Business Analytics

MIS / IT / Computer Science

Cyber Security

Data Architecture

Data Analytics / Data Science

IT Architecture

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา

– เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer-Based) หรือ 80 คะแนน (Internet-Based) หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

– มีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GRE ไม่ต่ำกว่า 302 คะแนน ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th ในห้วข้อ “สมัครงานและทุน” โดยแนบพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร:

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– Reseme จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

– สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด

– ใบแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELT และ GMAT หรือ GRE จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด

– สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

*หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

 

ปิดรับสมัคร:

30 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ktb.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ