ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนมัธยมฯ ชิงเงินรางวัล+สิทธิ์เข้าเรียนต่อในสถาบัน

เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เพื่อพัฒนาการเกษตร” ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเกษตรสู่สาธารณะและสังคม

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

 

 

กำหนดการ:

– 1 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562 เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal)

– 15 พ.ย. 2562 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก

– 21 พ.ย. 2562 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

– 25 พ.ย. 2562 ประกาศผลทีมชนะเลิศ

– 4-5 ธ.ค. 2562* พิธีมอบรางวัล โล่ และเกียรติบัตร ให้แก่ทีมชนะเลิศ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

– หมายเหตุ *วันพิธีมอบรางวัลจะประกาศวันที่มอบอีกครั้งทางเว็บไซต์คณะเกษตร กำแพงแสน

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– รางวัลระดับดี 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกคน

– นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสนเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาระหว่างศึกษา เมื่อมีผลการเรียนในระดับดี (เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป)

 

ติดต่อสอบถาม:

งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

– โทรศัพท์ : 06 1553 9939

– คุณสุภัค ถาวรนิติกุล อีเมล : supak.t@ku.th

– คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร อีเมล : fagruwm@ku.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศการประกวด

 

ที่มา: คณะเกษตร กำแพงเเสน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ