โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม. 4 พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา

กลุ่ม ปตท. ผู้สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีเป้าหมายและปณิธานแน่วแน่ว่า จะให้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ

โดยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนากำลังคนระดับสูงของประเทศ ที่สามารถทำงานวิจัย ร่วมกับและแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 72 คน

 

 

ทุนการศึกษาและเงื่อนไขการให้ทุน:

1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับทุนการศึกษา ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก และค่าอาหารแต่อย่างใด

2. ทุนการศึกษา ตามข้อ 1 เป็นทุนให้เปล่าถือเป็นทุนที่เป็นรางวัลกับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน และต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน

4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้สูงสุดตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562

2. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

– มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ

– ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ

– ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน

4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกําเนิดวิทย์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในบ้านพักของโรงเรียน

7. สามารถพักอยู่ในบ้านพักในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน
หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

หนังสือรับรอง

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

1. นักเรียนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th โดยพิมพ์ข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์

1) หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่กําหนด

2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสําเนาสมุด บันทึกผลการเรียน (ปพ.6) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ

3) ไฟล์รูปถ่ายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

2. นักเรียนต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ภายในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

3. นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

6 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kvis.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ