65 ทุนการศึกษานานาชาติของสถาบัน Massey Business School ในนิวซีแลนด์ ปี 2018

Massey Business School ในประเทศนิวซีแลนด์ แจก 65 ทุนการศึกษานานาชาติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนเพื่อทุนได้

มหาวิทยาลัย Massey มีสามวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่Palmerston North, Albany และ Wellington มีนักศึกษาประมาณ 35,000 คนซึ่ง 17,000 คนเป็นนักเรียนนอกระบบหรือเรียนทางไกล

ผู้สมัครจากต่างประเทศจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถสมัครเข้าเรียนได้

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสูงสุดจำนวน 65 ทุนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะผู้บริหารโรงเรียน Massey Business Schoolในแต่ละปี

ทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการโดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยอาจมอบเป็นรายปีและมีมูลค่า $5,000 (ประมาณ165,629บาท)  ต่อ 120 หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณทั้งหมดของหลักสูตร ดังนี้

-หลักสูตรปริญญาตรีสูงสุดไม่เกิน $15,000 (ประมาณ 496,889บาท)

-หลักสูตรปริญญาโทสูงสุดไม่เกิน $10,000 (ประมาณ 331,259บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถเลือกตามหลักสูตรธุรกิจแบบเต็มเวลาที่มหาเขต Palmerston North หรือ Wellington ของมหาวิทยาลัย Massey

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยมเพื่อสมัครเข้าเรียนแบบเต็มหลักสูตรธุรกิจที่วิทยาเขต Palmerston North หรือ Wellington ที่มหาวิทยาลัย Massey

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเพื่อขอทุนได้

-ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ทางไปรษณีย์ไปที่ international-at-massey.ac.nz

 

ช่วงเวลาที่รับสมัคร:

กำหนดเวลาสิ้นสุด การสมัครทุนการศึกษาคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

รายละเอียดทุนการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ