Erasmus Mundus มอบทุนหลักสูตร EPS ในระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเช็ก

Erasmus Mundus มอบทุนระดับปริญญาโทในหลักสูตร European Politics and Society Programme (EPS) เพื่อศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเช็ก

ทุนระดับปริญญาโทในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพ 2 ปี การเชื่อมโยงสาขาวิชาการเมืองยุโรปประวัติศาสตร์วัฒนธรรมร่วมสมัย เศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการกำหนดนโยบาย

บทบาทสำคัญของโครงการนี้คือ การระบุและวิเคราะห์ความท้าทายที่ยุโรปเผชิญในปัจจุบัน

 

 

 มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียน 8000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 310,000 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา สังคมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับมัธยมศึกษา

– มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 95 หรือ IELTS 7.0 หรืออื่นๆในระดับที่เทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ is.cuni.cz

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร:

– ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 95 หรือ IELTS 7.0 หรืออื่นๆในระดับที่เทียบเท่า

– สำเนาใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงการจบศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่สมบูรณ์

– หลักฐานการพำนักที่ออกให้ภายใน 12 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า

– ผลการเรียนฉบับแปลจากสถาบันเดิม

– CV

– Motivation letter

– Recommendation letter 2 ฉบับ

– แบบสอบถามเสริมการติดตามการศึกษาฉบับสมบูรณ์

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2018

 

เพิ่มเติม:

eps.fsv.cuni.cz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ