ทุนจากกสิกรไทย มอบให้นักศึกษาเรียนต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ธนาคารกสิกรไทยจัดมอบทุนการศึกษา Young Scholarship ในปี 2561 รวมจำนวน 5 ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เรียนต่อในหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก

ได้แก่ Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Pennsylvania (Wharton) เป็นต้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษารวมจำนวน 5 ทุน แก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เช่น Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Pennsylvania (Wharton) เป็นต้น

และมีความสนใจร่วมงานกับธนาคาร โดยธนาคารจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจาก บุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับธนาคาร ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เรียนต่อหลักสูตร MBA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย โสด อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

-อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปี 4 หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใน 2561 มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 และได้รับเกียรตินิยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

-สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับล่าสุด

-สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

-เรซูเม่ แสดงรายละเอียดและประสบการณ์ระหว่างการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถกรอกใบสมัครพร้อมอัปโหลดหลักฐานได้ ที่นี่

หรือ Scan QR code ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113 หรือ 0 2470 3176 หรือ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2561

***หมายเหตุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

docs.google.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ