McGill University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

McGill University เสนอทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาอิงตามผลการเรียนและทุนการศึกษาสำหรับผู้นำในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาโอนหน่วยกิต, นักศึกษาผู้ใหญ่, นักศึกษาอนุปริญญา, นักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาพิเศษสามารถสมัครได้ แต่นักศึกษานอกเวลาและนักศึกษาเยี่ยมชมจะไม่ได้รับการพิจารณา

McGill University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในประเทศแคนาดา โดยมีวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรด้านการศึกษามากกว่า 300 สาขาโดยมีข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนคือต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของมหาวิทยาลัยในแคนาดา

 

มูลค่าทุน:

ทุนมีมูลค่าตั้งแต่ $3,000 ถึง $10,000 โดยมีทุนการศึกษาสองประเภท ได้แก่

1.ทุนการศึกษา 1 ปีซึ่งมีคุณสมบัติตามผลการเรียนโดยอิงตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ทุนสำหรับผู้นำในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขา Music,Dentistry, Law and Medicine

คุณสมบัติผู้สมัคร

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดและเขียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– จดหมายอ้างอิงจากโรงเรียน 2 ฉบับ

– ลายเซ็นต์จากทางโรงเรียนที่จบการศึกษา

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ mcgill.ca

 ปิดรับสมัคร

นักเรียนจาก Quebec CEGEP – 7 มีนาคม 2561

นักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา – 7 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนจากต่างประเทศ – 22 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarship

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ