มช. เปิดคอร์ส “การรู้เท่าทันสื่อ” คอร์สเรียนที่คนยุคใหม่ต้องรู้! เพื่อการรับมือกับสื่อที่เปลี่ยนไป

ยุคสมัยที่การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ว่องไว และมี “สื่อ” มากมายให้เลือกเสพ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องมีเกราะป้องกันเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันว่าสิ่งที่เรากำลังรับสารนั้นจริงเท็จแค่ไหน?

คณาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดคอร์สเรียนออนไลน์วิชา “การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ” เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) จะพูดถึงความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏในสื่อ หลักการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าสาร การเลือกรับสาร การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ

 

 

วัตถุประสงค์:

– อธิบายหลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าสารได้

– วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาและการนำเสนอของสื่อประเภทต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ

– ผลิตและใช้สื่อด้วยความรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 60 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ ตามลิงก์ที่แนบไว้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ