กองทัพอากาศ รับสมัครเหล่าทหารแพทย์เข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา!

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปี 2563

โดยมีจำนวนที่รับสูงถึง 50 อัตรา พร้อมบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

คุณวุฒิและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

– ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี

– เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20

– ผู้สมัครชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

 

หลักฐานการสมัคร:

– รูปถ่ายครึ่งตัวขนาด 1 – 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายในครั้งเดียวและต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 รูป

– สำเนาคุณวุฒิ และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามสาขาที่กำหนดในตำแหน่งที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งที่ระบุ)

– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำนวนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน, สำนวนบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาหลักฐานการรับราชการทหารกองประจำการ (เฉพาะผู้สมัครชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– นำเอกสารทั้งหมดไปสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

– หรือส่งหลักฐานการสมัครดังกล่าว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้นภายในระยะเวลากำหนด

 

 หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ