MEXT แจกทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ เพื่อฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2562

เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่รับการฝึกอบรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2562)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2527 เป็นต้นไป)

3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงานของแต่ละสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้

5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

6. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ได้แก่

6.1 เป็นบุคลากรทางการทหาร

6.2 ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) มาก่อน

6.3 ผู้ที่กำลังสมัครรับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ด้วย

6.4 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีกำหนดจะเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

6.5 ผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ

7. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนได้ที่นี่ Click.. และดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร (Course Guide of Teacher Training Program) ได้ที่นี่ Click..

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

**หมายเหตุ**

1. กรุณาส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1-8 จำนวน 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีกจำนวน 2 ชุด

2. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 02 696 3004, 02 207 8504 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น.

2. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วย ฉบับสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 กรณีส่งไปรษณีย์กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ 2562”

 

 

ปิดรับสมัคร:

-กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะนับตราประทับไปรษณีย์ ของวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

-กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง สิ้นสุดการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ