กรมอาเซียนเปิดรับสมัคร “พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน”

กรมอาเซียนเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียนจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาทิ Microsoft office (Word, Excel และ PowerPoint) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6. มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมากและภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

8. มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทํางานนอกเวลาราชการได้เมื่อจําเป็น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

7 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ