สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 2 อัตรา

ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดจ้างจำนวน 2 ราย และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 2 ปี

โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์! ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– ประสานและดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเตรียมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ การเชิญการต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม การจัดเตรียมสถานที่/ห้องอบรม สรุปประเด็นการบรรยาย/อภิปราย ฯลฯ

– ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/บันทึกข้อมูล สถิติต่างๆ ด้านการฝึกอบรม

– เตรียมการด้านเอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประชุม ร่วมจัดทำชุดบทเรียน คู่มือ ตำรา ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้อง

– ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่อช่วยงานด้านธุรการ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงในต่างจังหวัด ฯลฯ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป

– มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้ความกดดัน บริหารเวลาได้ดี

– มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้

– หากมีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร ความรู้ในสาขาโสตทัศนศึกษา การออกแบบและจัดทำสื่อ ประกอบการเรียนรู้ การถ่ายภาพและวีดีโอประกอบสื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาทิ Adobe Photoshop Illustrator การจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

อัตราค่าจ้าง:

เดือนละ 15,000 บาท

 

ระยะเวลาจ้าง:

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปได้ หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ผลงานหรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) ให้นำไปมอบในวันสอบสัมภาษณ์

 

วิธีการคัดเลือก:

โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัคร: 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก: 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa

วันที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน): วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วันที่สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์): วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร. 02 203 5000 ต่อ 46009 (พลวุฒิ) , 45103 (วิสุทธิ์) , 45102 (ชไมพร)

www.mfa.go.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ