กรมยุโรป เปิดรับสมัครรอัตราจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ถึง 30 ม.ค.นี้!

กรมยุโรป เปิดรับสมัครบุคคเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ของกรมยุโรป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยเปิดรับสมัครอัตราจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง นั่นคือเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ และพนักงานผู้ช่วยดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวนอัตราที่จ้าง และเงินเดือนที่รับ:

เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

2. พนักงานผู้ช่วยดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

เงินที่ได้รับไม่เกิน 15,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

– มีทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดีมาก และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานได้

– มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการต่างประเทศในระดับที่เหมาะสม

– มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

– มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกบริการ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

การรับสมัครคัดเลือก:

กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2563

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1*1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

– สำเนาบัตรประชาชน

– เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

โดยต้องรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่กำกับไว้

 

วิธีการรับสมัคร:

– รับใบสมัครจาก www.mfa.go.th/europetouch

– ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ประชาสัมพันธ์ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ หรือทางไปรษณีย์มายัง กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น.

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ