กรมสนธิสัญญาและกฎหมายรับสมัคร “พนักงานบริหารทั่วไป” หมดเขต 21 มี.ค. 62

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน นับแต่วันทําสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2562 (เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป รวมถึงสามารถใช้ โปรแกรม Word, Excel, Power Point ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี

4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะประสบการณ์ การผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการทั่วไป

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน ตั้งใจทํางาน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ ขยันขันแข็ง มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครงานในตําแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

2. รูปถ่ายขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป)

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

4. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ

5. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

6. สําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ

7. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งอีเมลที่ treaties01@mfa.go.th และให้นำใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารฯมายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

 

ปิดรับสมัคร:

21 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ