กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครงานเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ‘พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม’ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกองกิจการเพื่อการพัฒนา

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) นิติศาสตร์ (กฎหมายระหว่างประเทศ) เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประทเศ) อักษรศาสตร์

-สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงการแปลไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทยได้เป็นอย่างดี

-มีความสนใจในประเด็นระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

-มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล และประสานงาน มีความคล่องตัว และมีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี และพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษคล่องตัว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงนามแล้ว

-รูปถ่ายสี ขนาดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารเพิ่มเติม ในวัน และเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

6 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ