กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับสมัครงาน ส่งใบสมัครภายใน 22 เม.ย. 2562

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประจำกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

อัตราค่าจ้าง:

วุฒิปริญญาตรี 15,450 บาท/เดือน

วุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 30 ปี

3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) สังคมศาสตร์ (Social sciences) และนิติศาสตร์ (Law)

4. มีความสนใจเรื่องการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและงานในอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเรื่องสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ

5. สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด ฟัง และเขียน รวมทั้งมีทักษะในการแปล ย่อความและสรุปความ

6. มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลข้อมูล

7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) และสื่อสังคมออนไลน์ได้ในระดับดี รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง

8. มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง / ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ / และทางอีเมล chattida_v@hotmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ