กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครงาน ตั้งแต่วันนี้-5 เม.ย. 62

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก” จำนวน 3 อัตรา

โดยมีระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 (เมื่อครบสัญญาจะประเมินผลการทำงานและอาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในงบประมาณถัดไป)

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

– จำนวน 3 อัตรา

-อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,000- 18,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน แปล เขียน และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (มีทักษะการเขียนเชิงธุรกิจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (Word, Excel, Powerpoint)

6. ขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ  ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติย่อ (Resume)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

– เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น ผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ หนังสือรับรองการทำงาน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

5 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ