กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับสมัคร “พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม”

กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานให้กับกองกิจการเพื่อการพัฒนา

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (วุฒิปริญญาตรี) เดือนละ 17,500 บาท (วุฒิปริญญาโท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

3. สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษ (ฟัง อ่าน เขียน และพูด) รวมถึงแปล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

4. มีความสนใจประเด็นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยข้อมูลและประสานงาน มีความคล่องตัว และมีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการทํางาน

6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ในระดับดี และพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษได้คล่อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– รูปถ่ายสีขนาดทำหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ยื่สมัครด้วยตนเอง / ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ / ส่งอีเมลที่ development.mfa@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ