รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล วุฒิป.ตรี หมดเขต 21 มี.ค. 62

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในฐานะที่กรมสารนิเทศเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านประชาสัมพันธ์ในระดับดี

3. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

5. หากมีประสบการณ์การประชาสัมพันธ์หรือการประสานงานกับหน่วยงานด้านสื่อมวลชนของไทย หรือต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่ายสีปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) อย่างละ 1 ฉบับ

5. เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) อาทิ portfolio ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศหนังสือรับรองฝึกงาน ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

21 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ