มาแล้ว!! โอกาสร่วมงานกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สมัครก่อน 19 ก.ย. นี้!!

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย” 

โดยขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ จัดทำข้อมูลผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประสานงานกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา

 

อัตราค่าจ้าง:

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างขั้นต้นเดือนละ 15,000 บาท

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต้นเดือนละ 17,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หากมีความสนใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสื่อสารมวลชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ Microsoft Office

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารประกอบการสมัคร 2 ชุด ประกอบด้วย

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดในระเบียบการ

-ประวัติส่วนตัว (CV) (หากมี)

-สำเนาใบสำคัญผ่านการเกณฑ์ทหาร (หากมี)

-หลักฐานอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th โดยเลือกหัวข้อประกาศกระทรวง กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ก่อนพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัคร

-เขียนบทความหัวข้อ “ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ และเผชิญกับความท้าทายอย่างไรจากการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของผู้สื่อข่าวต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (Single Space)

-ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ตามที่ระบุในระเบียบการ)

 

ปิดรับสมัคร:

19 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านระเบียบการสมัครได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ