ห้ามพลาด!! ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท จากกระทรวงการต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงต่างประเทศ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่างประเทศ ตามสถานศึกษาที่ทางทุนกำหนดให้ โดยมอบทั้งหมดรวม 5 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท จำนวน 5 ทุน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

– ค่าคอมพิวเตอร์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี-โท ในสาขาต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561

-กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า

โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่พกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0)

**ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้

-ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีศีลธรรม และความประพฤติดี

-ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติชดใช้ทุนใดๆ

-ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกาษตอนปลาย จำนวน 1 ชุด

-หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ.1)

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบออนไลน์ที่นี่

-กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน จากนั้นพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงิน

-นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบของทุน ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กันยายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว

-ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท

-ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

24 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ