กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์-ผู้ช่วย หมดเขต 15 มีนาคมนี้

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

-พนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการ และประสานราชการ จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

-มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Powerpoint)

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (สำหรับตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์)

-หากมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สำหรับตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์)

-หากมีประสบการณ์ในการจัดทำรายงาน จัดเก็บข้อมูล/สถิติ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop  และใช้ Social Media  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ งานของหน่วยงานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สำหรับตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยฝ่ายช่วยอำนวยการ และประสานราชการ)

-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครตามแบบฟอร์ม และติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อที่ใบสมัครให้ครบถ้วน

-สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา ผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)

-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

-สำเนาทุกฉบับต้องเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th โดยเลือกภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ “ประกาศ และอื่นๆ” หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐานทั้งหมดได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด้านถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง:สมัครงานกองกลาง)

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ