University of Agder มอบทุนวิจัยปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประเทศนอร์เวย์

University of Agder มหาวิทยาลัยในประเทศนอร์เวย์มอบทุนวิจัยปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปี ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

โดยเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและเทศบาลเมืองคริสเตียนซาน รายละเอียดทุนนี้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษามูลค่า 45.373 ยูโรต่อปี

-เงินสมทบเงินบำเหน็จภาคบังคับ 2% จะถูกหักออกและจ่ายให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนอร์เวย์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

วิจัยปริญญาเอก ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐ การปกครองหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีเกรดเฉลี่ย B หรือมากกว่า

-ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ดังนั้นใบสมัครจึงต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-CV

-ประกาศนียบัตรและเอกสารอ้างอิง

-รายการบทความทางวิชาการที่เคยตีพิมพ์

-วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

-สื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ

-รายละเอียดโครงการ (ไม่เกิน 10 หน้า)

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jobbnorge.no

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ