ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ชิงรางวัลรวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ “Motion Graphics Contest on Ethnicity Season 1” ภายใต้แนวคิด “ความเคารพ”

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

รายละเอียดการประกวด:

1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีม 2 – 5 คน

2. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี

3. การประกวดมีการคัดเลือกหนึ่งรอบก่อนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคัดเลือกรอบแรกจำนวนไม่เกิน 10 ทีม (จากใบสมัครและแนวคิด) จากนั้นเป็นรอบตัดสิน

4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ไม่เกิน 10 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อจำนวนทีมละ 20,000 บาท กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเข้าอบรมไม่ครบหลักสูตร ถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันและการรับทุนสนับสนุน

5. ผลงานต้องสื่อให้เห็น “ความเคารพ – ความไม่เคารพ” ในความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่ในสังคม โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งจาก 3 ประเด็น ได้แก่อาหารการกิน ภาษาและวรรณกรรม พิธีกรรม

6. ความยาวไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและเทคนิควิธีการ

7. ผลงานสื่อที่นำเสนอต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน

8. การผลิตสื่อ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด

9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ

10. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

11. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดิโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

13. ผู้จัดงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

14. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

15. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561

-ประกาศผลการรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561

-อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 – 5 สิงหาคม 2561

-ส่งผลงานสมบูรณ์ 31 สิงหาคม 2561

-นำเสนอผลงานสมบูรณ์และประกาศผล 14 กันยายน 2561

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร:

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมที่เข้าประกวด

-เอกสารนำเสนอแนวคิด (concept proposal) เกี่ยวกับการผลิตผลงาน

-คลิปอธิบายแนวคิดการผลิตผลงาน

-ดราฟต์ผลงาน (เช่น storyboard, script) (ถ้ามี)

-ส่งใบสมัคร และหลักฐานทั้งหมดที่อีเมล SACmediacontest@gmail.com

 

รางวัลการประกวด:

-รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัล popular vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-ทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

-โทร. 02 8809429 ต่อ 3835

-อีเมล SACmediacontest@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ