ค่ายวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร ทำความรู้จักคณะนี้ก่อนเลือกเรียนต่อ

วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีคืออะไร? เรียนอะไร? และจบไปแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

คำถามเหล่านี้อาจเป็นที่สงสัยสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่กำลังจะต้องเลือกเรียนคณะที่ใช่ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นคณะที่ใช่หรือเปล่าจนกว่าจะได้ลอง

 

 

ค่ายวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี:

จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรจะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี พบกับกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น

สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 สำหรับน้องที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ:

นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.5 หรือกำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รอบ รอบละ 60 คน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ในประเทศไทย

– เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ

– เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ

– ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้

– จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

– ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50

 

จำนวนที่เปิดรับ:

60 คน (แบ่งเป็น 2 รอบ)

 

 

ค่าสมัคร:

400 บาท (รอประกาศผ่านการคัดเลือกก่อนค่อยชำระ)

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกรฎาคม 2020 (เต็มแล้วปิดรับทันที)

 

วันที่จัดกิจกรรม:

– รอบที่ 1 : 16 สิงหาคม 2563

– รอบที่ 2 : 23 สิงหาคม 2563

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ