โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรภาคปกติ

2. หลักสูตรภาคสมทบ

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน:

1.ช่างไฟฟ้ากำลัง

2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3.ช่างเชื่อมโลหะ

4.ช่างยานยนต์

5.ช่างกลโรงงาน

6.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สมัครได้ทั้งชายและหญิง วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 GPA. ไม่ต่ำกว่า 2.00 (เรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายสมัครได้)

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.mtts.sc.th

 

ปิดรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ