ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจาก ม.รังสิต

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีมอบให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีปฏิบัติจำนวน 10 ทุนทุกปี เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน)

ให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถในดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนนี้ จะต้องทำการสมัครทดสอบในรอบที่ 1 หรือ 2 เท่านั้น (แนะนำให้สมัครสอบในรอบแรก ถ้ามีการให้ทุนครบสำหรับผู้สอบในรอบแรกแล้ว อาจไม่มีทุนเหลือสำหรับผู้สอบในรอบที่ 2)

การสมัครเพื่อขอทุนการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครปรกติ ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีแบบให้เปล่า (ไม่ต้องชำระคืน) สำหรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้าย (ม. 6) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้

3. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก

4. มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น

5. มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดนตรี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ต้องมาทำการนัดหมายตารางสอบที่สำนักงานเลขาวิทยาลัยดนตรีในวันสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงขอสอบเพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งยื่น Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1: 2 ก.ย. – 4 ต.ค.62

รอบที่ 2: 7 ต.ค. – 29 พ.ย.62

รอบที่ 3: 2 ธ.ค.62 – 31 ม.ค.63

รอบที่ 4: 3 ก.พ. – 27 มี.ค.63

รอบที่ 5: 30 มี.ค.– 29 พ.ค.63

รอบที่ 6: 1 มิ.ย. – 24 ก.ค. 63

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.rsu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ