แนะนำโครงการฝึกงานกับ Nestle เต็มไปด้วยประสบการณ์ ฝึกงานภาคฤดูร้อนได้!

ในแต่ละปีจะมีองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมายเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในโครงการฝึกงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์อย่างมือโปร

Nestle เองก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ละปีมีการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน โดยจะเป็นโครงการที่เปิดรับนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ระบบการทำงานและได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพต่างๆ

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนสท์เล่:

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่ร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานในสายงานที่สำคัญๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต นอกจากนั้น ยังจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเนสท์เล่กับสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

 

นักศึกษาฝึกงาน:

พัฒนาและนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในโลกของธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาฝึกงาน นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวัน รวมทั้งจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจากเนสท์เล่ ประเทศไทยหลังจากผ่านการฝึกงาน

 

 

ขอบเขตของโครงการ:

เนสท์เล่นั้นจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท ยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท

โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งต้องการประสบการณ์การผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต ในสาขาดังต่อไปนี้:

– Sales

– Marketing

– Legal

– Finance & Accounting

– Supply Chain

– Human Resource

– Technical & Production

 

 

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน:

– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

– มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

– มีแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีความกล้า มีความคิดริเริ่ม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน:

– นักศึกษาฝึกงานจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงฝึกงาน

– นักศึกษาฝึกงานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

 

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัท ต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ และจัดส่งเอกสารไปยังองค์กรตามอีเมล Internship@TH.nestle.com :

โดยแนบเอกสารเหล่านี้ไปด้วย

– ประวัติย่อ (Resume)

– พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

 

ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา:

– ตามปกติจะเปิดรับช่วงต้นปี โดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครไปแล้วในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2562

– ขั้นตอนการคัดเลือกจะอยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

– การประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะกระทำผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล

 

 

ระยะเวลาในการฝึกงานของปีนี้:

1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 (วันจันทร์-วันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง)

 

ใครสนใจสามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อขอยื่นฝึกในปีหน้าได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ในแต่ละปีมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป จึงอาจต้องเช็คข้อมูลปัจจุบันก่อนยื่นสมัคร

 

ที่มา: nestle

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ