สทศ. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจ

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบการทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สทศ.จึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัย จึงได้เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจเรื่องระบบการทดสอบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านระบบการทดสอบระดับชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สทศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สทศ. จะพิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการวิจัยตามความเหมาะสมของเนื้อหา งานและผลงานที่ได้รับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยผู้ได้รับทุนจะต้องสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากลงนามในสัญญา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

2. เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจ

3. เป็นผู้ดําเนินการวิจัยด้วยตนเอง

4. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการวิจัยในหัวข้อการวิจัยที่ขอรับทุน สนับสนุนการวิจัย

5. สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่ได้รับทุน

6. คุณสมบัติอื่นตามที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

1. จัดทําข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ สทศ. กําหนด 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จาก website ของ สทศ. (www.niets.or.th) เมนู งานวิจัย > ประกาศ 1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 2) คู่มืออุดหนุนทุนวิจัย โดยส่งข้อเสนอโครงการจํานวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD 1 แผ่น

2. การส่งข้อเสนอโครงการ สามารถทําได้ 2 ช่องทางดังนี้

– จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยต้องประทับตราภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่อยู่สําหรับการจัดส่ง

ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

(ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาอุดหนุนทุนวิจัย)

– จัดส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่อยู่สําหรับการจัดส่ง : เรียน ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

(ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาอุดหนุนทุนวิจัย) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2217 3800 ต่อ 114

 

ปิดรับสมัคร:

14 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.niets.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ