เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners

โครงการ NIHONGO Partners มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ต่อไปจะเรียกว่า “NP”) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2563

NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 7 โดยมี NP จำนวน 85 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 85 แห่ง ใน 42 จังหวัดทั่วประเทศไทย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 8 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

 

ขอขอบคุณภาพจาก Nihongo Partners Thailand

 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ:

1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป

2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่

4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)

5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน:

1. มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP

2. มีความพร้อมในการรับ NP

3. สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต

4. มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครทางไปรษณีย์: กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งกลับมาที่โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

2. สมัครทางอีเมล: กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งมาที่ coordinator@jfbkk.or.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 8”

หมายเหตุ: สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 อยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งแบบสอบถามการรับNIHONGO Partners รุ่นที่ 8 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

 

การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ:

– รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น

– รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำไฟ ค่าทำความสะอาด)

– ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

– ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม

 

หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ:

– ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP

– แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน

– ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jfbkk.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ